Home » Barruulee » Olmaa Dhadachaa.

Olmaa Dhadachaa.

Kana boda olmaa dhadachaa galmee barsisoo ta’an jalqabaa kaasee hanga xumura arganittii kan isinin genyuu ta’a. Har’a galmee AA Godina Jimmaatin MMOGJtti saaqamee isinif dhihesina.

mhaagj
https://waagj.files.wordpress.com/2021/03/video_1614012185336.mp4

Olmaa Dhadachaa

Lakk 54/05385e

Guyyaa 7/07/13

Mana Murtii Ol’aanaa Godina Jimmaatif.

Jimmaa.

Lakk G/AA 05385

Lakk G/QP 127/2013

Lakk GMM _______

Himataan:- AA Godina Jimmaa

Himatamaan:- Safaa Kalifaa A/Duuraa.

 • Tessoon:- Godina Jimmaa, Aanaa Maannaa Ganda Meexxii
 • Umriin:- 19
 • Hojiin:- barataa

Himata 1ffaa

Yakkichii

Seera yakkaa MFDRI Bara 1996 bahe kew 539(1) (a) bira darbuun yakka ajjechaa cimaa raawwachuu.

Tarree yakkichaa.

Himatamaan kuni ta’e jedhee ittii yaadee godina jimmaa aanaa Maannaa Ganda Meexxii bakka kampii jedhamuuttii gaafa guyyaa 8/1/2013 tilmaama halkan keessaa sa’atii 2:00 yommuu ta’u midhamtuu dhunfaa duutuu Hajaraa A/sambi jedhamtuu sababa “da’imnii anii garaatti baadhee kuni kan safaatii jeettee maqaa naballeessaa jirtii:” jeedhun haaloo bahaachuuf jecha midhamtuu tana ulfa garaattii baattee oso jirtuu gara manaa oso galtuu karaa irrattii eggatee koottuu qarshii sif keenna jedhee sossobee cara dagalaattii erga fudhee deemeen booda gajaraadhaan morma ishi qalee haala sukkanneessaa ta’een waan ajjeseef yakkaa ajjechaa ciimaa raawwateen himatamee jiraa.

Himata 2ffaa

Yakkichii

Seera yakkaa MFDRI Bara 1996 bahe kew 27 (1) fi keww 539(1) (a) bira darbuun yakka yaalii ajjechaa cimaa raawwachuu.

Tarree yakkichaa.

Guyyaafi iddoo himata tokkoffaatti caqafameettii shakkamaan kuni ta’e jedhee mucaa xiqqaa ganna 10 ajjesuf itti yaadee midhamaa dhunfaa maqaan isaa zakir Bahir jedhamuu umriin isaa waggaa 10 kan hin gunnee haadha isaa midhamtuu dhunfaa himata jalqabaa duutuu Hajaraa A/saambii jedhamtuu walin oso gara manaa galaa jiruu karaa irrattii eggatee koottaa qarshii isinif keenna jechun gara daggalaa geessenii haadha mucaa midhamaa kanaa akkaataa himata 1ffaa orratti caqafameen erga ajjeseen booda mucaa ishii kanas ajjesuuf jecha Gajaraadhaan irre gurmuu Isaa gara mirgaa harka isaa gara mirgaa, ciqilee gara bitaa morma isaa duddubaan fi qaama isaa bakka adda addaattii erga haala sulkannessa ta’en rukutee erga cicciree boooda, yaada midhamaa kana ajjesee jira yaada jedhun bakkuma kufeettii haadha isaa duutee walin dhiisee deemus borumtuu gochii kun raawwatamee jeechunis gaafa 9/1/2013 ganama kessaa tilmaaman sa’atii 1:30 yoommuu ta’uu namnii miftaahuu jedhamuu tubboo loolaa keessaa argeenii isa baasee du’a irraa baraaree, kanaafui himatamaan kun yakka yaalii ajjechaa sukkanneessaa raawwateen mana murtii kanattii himatameera.

Ragaa Namaa

 1. Zakii bahir God jimmaa Aanaa Maannaa Ganda Meexxuu
 2. Miftaahuu A/duuraa “  “  “
 3. Muhamedhusen Solomon “”””         “””””””
 4. Faxuulaa A/Duraa
 5. Wandimmuu dagafuu

Ragaa Barreffamaa

 • Qorannoo Renfaa mana yaalaa lakk HUJ2732/106/13 gaafa 27/1/2013 Hospitaala Ispeeshalizidii yuniversitii Jimmaa irraa barraa’ee turjuumaana isaa walin fula 2 galmeen walqabatee Jiraa.
 • Waraqaa ragaa yaalaa HUJ10768/58/2013 Gaafa 19/6/2013 hospiitala ispeshalized jimmaa irraa barraa’ee midhaa midhamaa dhunfaa zakii bahir dhaqabee ibsuu turjumaana isaa walin galmeen wal qabatee jiraa.
 • Jecha amantaaf waakkii himatamaa kun bu’ura sdfy kew 35tin lakk galmee 19133 ta’en gaafa 11/1/2013 Mana Murtii Aanaa Maannaattii keennee fullii lamaa galmeen wal qabatee jiraa.

Mallattoo hindubbifamnee kan AA himata kana baneefi chaappaan mana hojichaa ni jiraa.

Galmeen MMOGJtti har’a gaafa 8/7/13 dhadacha yakkaattii dhihaatee himannaafi ragaan abbaa alangaa erag dhaghameenaa booda gaafa 20/7/2013tif galmee qorachuf bellamamera.

Nutis bu’aa isaa kan iisnin genyu ta’a.

Hasen MH hassen (AA).

SUraa himatamaa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *