Home » Barruulee » Beeksisa

Beeksisa

Midiyaa MHAAGJ Cimsuun hawaasa hubannoo seeraa qabuu umudhaa.


Midiyaan Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa erga banamee torbaan lama kan hin caallee ta’us midiyaan kessan kuni boqonnaa jalqabaa kana akka tamsaasa yaalittii lakkaahun video hubannoo seeraa 7-10 afaan Oromoo fi amariffaan hojjennee gadi lakkisnee jirraa. Videon tokkoo daqiiqaa 10 kan hincaalle ta’us dugdeebiin kallattii sanduuqa yaadaa chanalii jala jiruu dabalatee karaa websayiti mana hojichaatin email bilbilaafii qaamaan namonnii dhufanii yaada nuf laachaa jiran irraa akka hubanneettii platformii kanaan haawasa kenyaaf hubannoo seeraa haalaan akka umuu nu dandessisuu nu hubachisee jiraa. Haaluma kanaan video hubannoo seeraa ummuf haala hawwataa ta’en hojechaa jirruu kana lakkofsii hawaasaa dawwataa jiruu guyyaa guyyaadhaan gudachaa yommuu jiru vidiyoon tokko hanga nama 500 olin guyyaa lama kessattii hin caallen daawwatamaa jira. Kunis videon tokko averejidhaan daqiqaa 700 fi isaa olif daawwatamuu isaa gabaasa You Tube irraa argannee ni garsisa. Ta’us manni hoji kenyaa dirqama dhaqabamummmaa hawaasaaf qabnu bahachuu irrattii shorrii kessan ol’aanaa ta’u bartanii midiya mana hojichaa kana dabalatee websayiti kenya subscribe gochuun misensa taa’un Garee Komnikeeshinii Mana Hojii Abbaa Alnagaa Godina Jimmaa. tin midia mana hojichaa jalattii video hubanno seeraa gadilakkifamee daawwachuun, fula Facebook kessan irratti sher gochun kessan midiyaa mana hojii kessanii cimsuun dirqama haawaasaaf hubannoo seeraa umuuf qabnu walin bahaachuu ta’u hubattanii subscribe fi sher akka gotan abdanna. Dabalataan midiyaa kessan kana kallattii maraan akka nuf beksistan yommuu jeennuu, Yaada qabdan hanqinoota foyyeffachuu qabnus kallattii maraanuu yoo nuuf keennitan akka galteettii fudhannee hojii kenya akka cimsinu waadaa isinif galaatii. Yaada kessan nuuf laachuuf websaayti mana hojichaa jalattii formaatii yaadaaf qophaa’e fayyadamuu, fula Facebook mana hojichaatin inbox fi comment nuf gochuu email mana hojichaatin yaada keessan nuuf erguu, bilbila mana hojii keenyaatii fayyadamuun akkasumas mana hojii abbaa alangaa godina jimmaa qaamaan dhihachuun yaada kessan yoo nuf ibsitan galata walin yaada kessan akka galteettii fudhannee waan foyyeeffachuu qabnu foyyeeffachaa cimminnaa kenyas ittii fufsisaa isin tajaajiluuf waadaa kenya isinif haaromsaati. waliin taanee mana hojii kessan kallattii maraan haacimsinu jenna.
Hasen Muhamedhusen
Abbaa alangaa godina jimmaa.
https://youtube.com/channel/UCNFvRxK8rUAPWZhrKW7-rZA

1 / 12

Akkuma arman gaditti argitan Midiyaan MHAAGJ haala kanaan dawwatamaa jiraa dhaqabamummmaa kenya midiyaa kaan subscribe gochuun kessan vidiyoo gadi lakkifaman daawawchun fula Facebook kessan irratti sher gochun kessan midiyaa mana hojii kessanii cimsuun dirqama haawaasaaf hubannoo seeraa umuuf qabdan bahaachuu ta’u hubadhaa. Yaada qabdan hanqinoota foyyeffachuu qabnus grupi telegraama kana dablaatee websaayti kenyan fula Facebook mana hojichaatin emailifi bilbilaan akkasumas qaamaan nuf ibsuun waliin taanee mana hojii kenya kallattii maraan haacimsinu jenna.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *