Sirna ogeessotni seeraagamaogummaaAbbaaAlangummaattiittiindhufan,yeroo

ogummichakeessajiranittiinhogganamaniifiogummichakeessaaittiinbahankaraa

iftoominaqabuundiriirsuunbarbaachisaata’eewaanargameef;

AbbootiinAlangaaNaannichaawabummaahojiiqabaatanii,mirgiisaaniikabajamee,

dirqamaafinaamusaogummaaAbbaaAlangummaakabajaniihojiiisaaniibilisata’anii

itti gaafatamummaan hojjachuun hawaasa haqaan akka tajaajilan gochuun

barbaachisaata’eewaanargameef;

DambiinittiinbulmaataAbbootiiAlangaahojiirrajiruAbbootiiAlangaaBiirooHaqaa

OromiyaaqofahubannookeessagalcheekanbaheefiyerooammaaimmooManni

HojiiAbbaaAlangaaWaliigalaaOromiyaahundaa’eehojiinAbbaaAlangummaaiddoo

addaaddaattifaffaca’eetureiddootokkottiwaandeebi’eef,Dambiicaaseffamahaaraa

kanahoogganuudanda’utumuunbarbaachisaata’eewaanargameef;

AkkaataaLabsiiManaHojiiAbbaaAlangaaWaliigalaaOromiyaaLakkoofsa214/2011

keewwata27(1)tiinManniMareeBulchiinsaMootummaaNaannooOromiyaaDambii

kanabaaseejira.

KutaaTokko

TumaaleeWaliigalaa

1.MataDureeGabaabaa

Dambiinkun“DambiiBulchiinsaafiNaamusaAbbootiiAlangaaNaannooOromiyaa

Lakkoofsa218/2013”jedhameewaamamuunidanda’a.

2.Hiika

Akkaataanjechichaahiikabirookankennisiisuufyoota’emalee,Dambiikana

keessatti:

1) “AbbaaAlangaaWaliigalaa”jechuunhoogganaaManaHojiiAbbaaAlangaa

WaliigalaaOromiyaajechuudha

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *