Home

Home


Websaayitii Waajjira Abbaa-Alangaa Aanaa-Goommaa

Ashamaa
Kuni Webaaayitii Waajjira Abbaa-Aalngaa Aanaa-Gommaa tii

Websaayitiin kenya kuni websaayirii ofiseelawa waajjira abbaa alangaa Godina Jimmaa jalattii Banaman keessa tokkoo yommuu kaayyoon websaaytiin kuni ittii banamee keessaa innii hangafaa tajaajila abbaa alangaa akka godinaatti keennamuu haammayyessu keessatti kaayyoo qabamee galmaan gahuufi haawasa aanaa gommaa gama hundaan dhaqabamummaa kenya mirkaneessuf jecha.

Waa’ee Kenya

Waajjirrii Abbaa Alangaa Aanaa Goommaa Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa jalattii Bu’ura Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa waligalaa Oromiyaa Hundessuuf Bahee bu’ura godhachuun, Waajjira sadarkaa Aanaattii kan hundaa’ee yommuu ta’u, dirqama seeraa Tajaajila ogummaa abbaa alangummaa iftoominaafi itti gaafatamummaa qabu kennuun Anaan Kenyas Ta’e godinni Jimmaas Godina olantummaan Heeraa fii seeraa ittii mirkanaahee akka ta’uuf, hoojii tajaajila abbaa alangummaa si’ataa ta’e hawaasaaf kennuuf waajjira hundaa’eedha. Websaayitii Waajjira Abbaa-Alangaa Aanaa-Goommaa

Ergama Mul’ataafi Duudhaalee Waajjira Kenyaa

WAAAG-Gommaa-District-Attorney Best 18 wheeler accident lawyer

Ergama (Mision)

Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Goommaa keessatti namoota heeraa fi seera darbanii fi gocha yakkaatiin shakkaman seeratti dhiyeessuun murtii saffisaa fi haqa qabeessa ta’e itti kennisiisuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessisuudhaan nagaa fi tasgabbii uummatichaa eegsisuu, dantaa hariiroo hawaasaa ummataa fi mootummaa kabachiisuu, ragaa seera qabeessa ta’e galmeessuu, hubannoo seeraa hawaasichaa gabbisuu, seerotni bifa wal fakkaatuun hojii irra akka oolu taasisuu.

Mul’atni Kenya

Bara 2022 tti Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Goommaa keessatti tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuun sirna haqaa amantaa uummataa horate uumuu dha.

WAAAG-Gommaa-District-Attorney Best 18 wheeler accident lawyer

WAAAG-Gommaa-District-Attorney Best 18 wheeler accident lawyer

WAAAG-Gommaa-District-Attorney Best 18 wheeler

WAAAG-Gommaa-District-Attorney Best 18 wheeler

WAAAG-Gommaa-District-Attorney Best 18 wheeler

accident lawyer

Galmi kenya

Tajaajila Abbaa Alangummaa si’oomina fi bu’a qabeessa ta’ee kennuun itti qufinsaa/amantaa uummanni kenninsaa tajaajila keenya irratti qabu dabaluu.Yakkoota ciccimoo dantaa ummataa miidhan (violent crime) hir’isuu fi nageenya ummataa mirkaneessuu Olaantummaa seeraa mirkaneessuuMana Hojii Dandeetti raawwachisummaa foyyee qabuufi gama hundaan fakkeenyummaa gaarii qabu uumu

Duudhaalen Kenya

Olaantummaa seeraa Faayidaa uummataa eegsisuu fi dursa kennuu Bilisummaa Ogummaa Itti gaafatamummaa Iftoomina Hojimaataa badaa fi malaamaltummaa jibbuu Fakkeenyummaa Hirmaachisummaa, Tajaajila gahumsa qabu kennuu, Jijjiiramaaf qophaa’uu fi hojjechuu, Beekumsaa fi amantaan hogganuu, Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi Aadaa gareen hojachuudha.

Hooggansaafii Abbootii Alangaa Waajjiraa

waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Gommaattii Abbootii Alangaa sadarkaa hoggansaa irra jiranifi abbootii alangaa kenyaan wal baraa.

Obboo Obsaa Mekonin

Ittii Gaafatamaa Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Gommaa

Abbaan Alangaa Obbo Obsaan Waajjira Abbaa Alangaa godina Jimmaatti sadarkaa Abbaa Alangaa Aanaa Fi Hoggansa wajjiraalee Aanaa ta’uun hawwaasa kenya amanamummaan tajaajilaa jiraa

A/A Addee Samiraa

Abbaa Ademsaa Dhimmoota Yakkota Adda Addaa fii Hariiroo Hawwaasaa Waajjira Abbaa Alanagaa Aanaa Gommaa

Abbotii Alangaa Waajjira Kenyaa

Abbotii Alangaa Fii Hojjettoota Waajjira Kenyaatin Walbaraa

Hojjettoota deggarsaa Waajjira Kenyaa

Hojjettoota Waajjira Kenyaatin Walbaraa

Teessoo Waajjira Kenyaa Websaayitii Waajjira Abbaa-Alangaa Aanaa-Goommaa irraa

WAAAG-Gommaa-District-Attorney Best 18 wheeler accident lawyer

Beeksisa.

Kabajamtoota.. 1.Abbotii alangaa Godina keenyaatti hojjettanifi godina kenya ala jirtan. 2. Hordoftoota fi miseensota website…

Read More